Gimnazja

Gimnazjum nr 1 w Sanoku
1. W dniu 12 maja 2009 w szkole odbyło się spotkane klas I pod hasłem „Segregujesz – Świat ratujesz”. Celem tego spotkania było:

 • uświadomienie uczniom jakie powinny być nasze kroki aby nie utonąć w śmieciach
 • wyrabianie nawyku i uświadomienie koniczności segregowania śmieci
 • zapoznanie z symbolami oznaczającymi produkty, które można używać jako surowce wtórne

Podczas spotkania uczniowie obejrzeli:
- krótką animację „Kiedy w sklepie coś kupuję, mało śmieci produkuję”
- przedstawienie pt. „Ach, te śmieci”
- slajdy z symbolami oznaczającymi recykling, czyli ponowne wprowadzenie do produkcji surowców wtórnych odzyskanych z odpadów,

- prezentację jakie czynności należy wykonać przed wrzuceniem opakowania do kosza, aby surowce przygotować odpowiednio do kolejnego etapu, jakim jest segregacja wtórna odbywająca się w specjalnej sortowni.
Wysłuchali również następujących utworów:
- SOS – Majki Jeżowskiej
- „Litania do każdziutkiego na Ziemi”- Piotra Rubik
Zdobytą wiedzę systematyzowali poprzez konkursy:
segregacja odpadów – kolory pojemników – zadanie polegało na posegregowaniu śmieci (zapisanych na kartkach) do odpowiednich pojemników
- rozwiązanie krzyżówki dotyczącej śmieci i ich segregacji
- podczas zabawy w głuchy telefon powtarzali hasła związane z tematyką spotkania
- rozwiązywali test pt. „Segregacja wyższa racja”

Działaniami objęto 114 uczniów.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Maria Burnat

2. Sprzątanie Świata 2008

W ramach akcji „Sprzątanie świata” wychowawczynie klas: 3a (p. E. Białowąs), 3c (p. M. Poznańska), 3f (p. H. Pelczarska) zaproponowały swoim wychowankom międzyklasowe zmagania ekologiczne. Celem turnieju było:

 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów,
 • uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska przyrodniczego,
 • uświadomienie uczniom konieczności prowadzenia ekologicznego stylu życia,

- uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz zachęcenie do wspólnych działań
Reprezentacje klas z powodzeniem zmierzyły się w różnych konkurencjach. Tematyka ekologiczna: zanieczyszczenia środowiska, segregacja odpadów, działania ekologów, pojęcia i terminy. Musieli się także wykazać umiejętnościami literackimi przy tworzeniu apelu do Ziemian w sprawie ochrony środowiska.

Działaniami objęto 87 uczniów naszej szkoły. Wszyscy zaprezentowali tak wyrównany poziom wiedzy na temat ekologii, że poszczególne miejsca trzeba było wyłonić w dogrywce. Ostatecznie I m zajęła klasa 3a, II – 3f, III – 3c.
Organizatorki mają nadzieję, że czas poświęcony na „ratowanie” (choć tylko teoretyczne) Ziemi przyniesie konkretne działania młodzieży w przyszłości.
Nauczyciele realizujący przedsięwzięcie: Edyta Białowąs, Marta Poznańska, Halina Pelczarska.
http://dziennik.esanok.pl/photogallery.php?album_id=132

3. Konkurs „Zbierając baterie dbasz o swoje środowisko”.

Cele:

 • odzysk zużytych baterii jako odpadu niebezpiecznego celem prawidłowej utylizacji,
 • kształtowanie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz szacunku dla otaczającego świata.

Na ręce wychowawców i przewodniczących klas 3D, 3C, 2D zostały wręczone nagrody za ubiegłoroczny konkurs „Zbierając baterie, dbasz o swoje środowiska”.

Czas realizacji- rok szkolny 2008/2009.

Ilość uczniów objętych działaniami- cała społeczność szkolna.

Nauczyciele realizujący przedsięwzięcie: wszyscy wychowawcy klas, oraz dyrektor Paweł Stefański.

4. „Sprzątanie Świata 2007″

Cele:

 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów,
 • uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska przyrodniczego,
 • uświadomienie uczniom konieczności prowadzenia ekologicznego stylu życia,
 • budzenie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Po raz kolejny Gimnazjum nr 1 włączyło się do akcji Sprzątanie świata.
Mimo niesprzyjającej pogody, na ulice miasta wyruszyła młodzież wyposażona w worki i gumowe rękawice. Przed wyjściem w teren przeprowadzone zostały we wszystkich klasach lekcje o tematyce ekologicznej, które miały na celu ukazanie problemów degradacji środowiska naturalnego, wskazanie źródeł zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu oraz kształcenie nawyków segregowania odpadów.

Czas realizacji: wrzesień 2007r

Działaniami objęto wszystkich uczniów gimnazjum- 526

Młodzież uczestnicząca w akcji w znakomitej większości poważnie podeszła do postawionego przed nią zadania, ofiarnie angażując się w porządkowanie swojego otoczenia.

Nauczyciele realizujący przedsięwzięcie: Barbara Pajda, Maciej Michoń

http://dziennik.esanok.pl/photogallery.php?album_id=34

5. „Sprzątanie Świata w kl. 3d”

,, Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę
i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona”

oto jedno z przykazań zawarte w Dekalogu ekologicznym
św. Franciszka z Asyżu, który ogłoszony został przez Jana Pawła II niebieskim patronem ekologów.” Z przesłaniem płynącym z dekalogu uczniowie z klasy 3D mieli okazję się spotkać podczas ekolekcji w dniu 20 września 2008 roku w ramach akcji ,,Sprzątanie świata”….

Cele:

 • budzenie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości wobec środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,

Ponadto w klasie odbyła się rozprawa sądowa przeciwko człowiekowi, który degraduje otaczającą przyrodę. Uczniowie wcielili się, pod czujnym okiem pani wychowawczyni Agnieszki Szychowskiej , w następujące role: Sędzia – Justyna Osenkowska, Obrońca – Katarzyna Atamańczuk, Oskarżyciel- Damian Piróg, Oskarżony- Zyjad Al- Jabi, Profesorka-Patrycja Drwięga, Botanik – Anna Myćka, Przewodnik – Sabina Wołoszyn, Dyrektor Parku Narodowego – Piotr Hydzik, Przewodniczący LOP – Regina Piegdoń, Ławnik – Kamil Pacanowski, protokolantki – Justyna Wesołowska i Karolina Dżugan. Po wysłuchaniu świadków obrony i oskarżenia zespół sędziowski udał się na naradę, po czym ogłosił następujący wyrok:
,, Człowiek powinien zawsze pamiętać o tym, że należy do przyrody i podlega jej prawom. Powinien on zdawać sobie sprawę, że przyroda bez człowieka istnieć może, ale człowiek bez niej nie!..

Czas realizacji: wrzesień 2008r

Ilość uczniów objętych działaniami – 30

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Szychowska

http://dziennik.esanok.pl/photogallery.php?album_id=133


Gimnazjum nr 4 w Sanoku, mgr Katarzyna Wolińska

W roku szkolnym 2006/07 opracowała dla klasy Ic plan wychowawczy na lata 2006-2009,w którym zawarte zostały działania proekologiczne zaplanowane do realizacji we współpracy z nauczycielami zwłaszcza biologii i chemii.

Działania te obejmowały zdobycie pewnego zakresu wiedzy ekologicznej (realizowane w ramach ścieżek), udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, Dzień Ziemi),uświadomienie konieczności ochrony środowiska – cykl zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy – 1.Oszczędzam energię. 2.Woda cenny surowiec. 3.Czy zginiemy w śmieciach?

Podsumowaniem tego cyklu było zrobienie przez uczniów film o zanieczyszczeniach, zużyciu wody i oszczędzaniu energii. Końcowym etapem edukacji ekologicznej będzie wycieczka do oczyszczalni ścieków.