Szkoły Podstawowe

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im Św. Kingi w Sanoku

1.

Tytuł przedsięwzięcia: Działalność koła LOP

Cele: kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna; kształtowanie i pogłębianie wrażliwości ekologicznej; dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku oraz ich wartościowanie.

Zrealizowane działania: podczas zajęć pozalekcyjnych – analiza wpływu człowieka na kształtowanie krajobrazu, prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy; dostrzeganie wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze; zbieranie puszek, baterii, karmy dla ptaków; dokarmianie ptaków zimą; wykorzystywanie czasu wolnego na czynny wypoczynek; wycieczki do leśniczówki, parku, ogrodu, na łąkę, włączanie się czynne w akcje „sprzątanie świata”, Święto Ziemi”

Czas realizacji: cyklicznie przez cały rok szkolny

Ilość uczniów objętych działaniem: uczniowie uczęszczający do klas IV-VI

Osiągnięte efekty: uczniowie segregują odpady, wybierają produkty w opakowaniach ekologicznych, ponownie wykorzystują niektóre produkty i opakowania, dostrzegają i analizują wpływ przyrody na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka, wiedzą jak należy zachować się w lesie, parku, na łące.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Elżbieta Wójcik

2.

Tytuł przedsięwzięcia: ,,Sprzątanie świata”.

Cele: Udział dzieci w aktywnym wspieraniu działań mających na celu ochronę środowiska.

Zrealizowane działania: przygotowanie planu akcji; zaopatrzenie uczniów w worki i rękawice ochronne; przypomnienie zasad segregowania śmieci; sprzątanie wyznaczonych rejonów w najbliższej okolicy szkoły; oszacowanie ilości zgromadzonych odpadów

Czas realizacji: wrzesień każdego roku (cyklicznie od wielu lat).

Ilość uczniów objętych działaniem: wszystkie klasy I – VI

Osiągnięte efekty: uporządkowanie wyznaczonych rejonów w najbliższej okolicy szkoły; praktyczne stosowanie zasad segregowania śmieci.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: koordynator: Elżbieta Wójcik, zaangażowani: wszyscy wychowawcy.

3.

Tytuł przedsięwzięcia: ,, Zużywamy i zbieramy”

Cele: Wdrożenie uczniów do aktywnego segregowania śmieci.

Zrealizowane działania: Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii; gromadzenie zużytych baterii w odpowiednich pojemnikach; zorganizowanie konkursu na największą ilość zebranych baterii przez poszczególne klasy.

Czas realizacji: cały rok szkolny ( cyklicznie od kilku lat).

Ilość uczniów objętych działaniem: wszystkie klasy I – VI

Osiągnięte efekty: zniwelowanie szkodliwego wpływu zużytych baterii na środowisko.

W tym roku szkolnym zebrano 110 kg baterii.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: koordynator: Elżbieta Wójcik, zaangażowani: wszyscy wychowawcy.

4.

Tytuł przedsięwzięcia: ,,Zieleń zamiast puszek”

Cele: wdrożenie uczniów do aktywnego segregowania śmieci; pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży, na zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły.

Zrealizowane działania: przeprowadzenie zbiórki zużytych puszek aluminiowych; zorganizowanie konkursu na największą ilość zebranych puszek przez poszczególne klasy; gromadzenie i sprzedaż.

Czas realizacji: cały rok szkolny 2008/2009.

Ilość uczniów objętych działaniem: wszystkie klasy I – VI

Osiągnięte efekty: Do maja 2009 zgromadzono 85 kg puszek

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: koordynator: Elżbieta Wójcik, zaangażowani: wszyscy wychowawcy.

5.

Tytuł przedsięwzięcia: Apele z okazji Dnia Ziemi.

Cele: przekazanie w ciekawej formie informacji o środowisku i jego ochronie; informowanie uczniów o możliwościach zapobiegania, ograniczania i usuwania następstw zanieczyszczenia środowiska; uwrażliwianie na piękno otaczającego nas środowiska, jako naszego dziedzictwa i konieczność odpowiedzialnej jego ochrony.

Zrealizowane działania: opracowanie scenariusza uroczystości, wykonanie odpowiedniej dekoracji; przygotowanie uczniów do występu; przeprowadzenie spotkań z uczniami klas I-VI.

Czas realizacji: kwiecień (cyklicznie od wielu lat).

Ilość uczniów objętych działaniem: uczniowie uczęszczający na  kółko 17 osób z klas IV-VI

Osiągnięte efekty: inscenizacja pt. „Bądźmy przyjaciółmi Ziemi” – człowiek musi się nieustannie uczyć życia w zgodzie z przyrodą, przestrzegać jej praw, zająć się jej ochroną, gdyż sam jest jej częścią; ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Elżbieta Wójcik.

6.

Tytuł przedsięwzięcia: Dzikie wysypiska śmieci, wypalanie traw.

Cele przedsięwzięcia: Uczulanie na problemy związane z dewastacją środowiska naturalnego

Zrealizowane działania: zajęcia przeprowadzane w klasach I-VI

Czas realizacji: zajęcia przeprowadzane cyklicznie w klasach I-VI w ramach programu nauczania.

Ilość uczniów objętych działaniami: wszyscy uczniowie uczęszczający do klas I-VI Osiągnięte efekty: likwidacja dzikich wysypisk śmieci – informowanie o ich istnieniu odpowiednich służb; uczniowie rozumieją szkodliwość wypalania traw, a jeżeli są świadkami takich zdarzeń informują straż pożarną.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: wszyscy nauczyciele kształcenia zintegrowanego: Mariola Brygidyn, Małgorzata Czaban, Janina Jedziniak, Wiesława Królicka,  Maria Łukaszuk, Agnieszka Polańska, Dorota Sikora, Agnieszka Wenc, Renata Zagórska, Anna Żółkiewicz; nauczyciele przyrody: Maria Harajda, Małgorzata Wydmuch, Elżbieta Wójcik; nauczyciele języka polskiego: Joanna Twardak, Dorota Myćka, Lucyna Mazur, Elżbieta Gładysz.

7.

Tytuł przedsięwzięcia: Ochrona środowiska naturalnego, zachowanie proekologiczne np. segregowanie śmieci.

Cele przedsięwzięcia: uczulenie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego; wdrażanie do umiejętnego segregowania śmieci; zapoznanie ze źródłami zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza; uczulenie na znaczenie ekologii dla naszej planety.

Zrealizowane działania: lekcje wychowawcze w klasach IV-VI, w ramach których uczniowie tworzą miedzy innymi plakaty ”SOS dla Ziemi”.

Czas realizacji: zajęcia odbywają się cyklicznie w ramach godzin wychowawczych w klasach IV-VI.

Ilość uczniów objętych działaniem: wszyscy uczniowie uczęszczający do klas IV-VI.

Osiągnięte efekt: uczniowie wiedzą, ze ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem każdego człowieka; plakaty ”SOS dla Ziemi”.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: nauczyciele wychowawcy w klasach IV-VI.

8.

Tytuł przedsięwzięcia: Wycieczki do Oczyszczalni Ścieków dla uczniów klas V.

Cele przedsięwzięcia: określenie znaczenia bakterii w gospodarce człowieka

Zrealizowane działania: wycieczki do Oczyszczalni Ścieków.

Czas realizacji: cyklicznie, co roku w klasach piątych.

Ilość uczniów objętych działaniami: uczniowie klas V.

Osiągnięte efekty: zrozumienie konieczności budowy oczyszczalni ścieków przy każdym większym skupisku ludności – wsie i miasta.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: p. Maria Harajda, Małgorzata Wydmuch, Elżbieta Wójcik.

9.

Tytuł przedsięwzięcia: Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Sanoku dla uczniów klas II i III sanockich szkół podstawowych.

Cele przedsięwzięcia: uczulenie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, wdrażanie do umiejętnego segregowania śmieci, uczulenie na znaczenie ekologii dla naszej planety.

Zrealizowane działania: zadania konkursowe obejmujące tematykę ekologiczna najbliższą dziecku

Czas realizacji: turniej odbywa się cyklicznie od 6 lat w maju lub czerwcu

Ilość uczniów objętych działaniem: czteroosobowe drużyny uczniów w kategorii klas drugich oraz w kategorii klas trzecich sanockich szkół biorących udział w turnieju

Osiągnięte efekty: wzrost świadomości ekologicznej, umiejętność segregowania śmieci do odpowiednich pojemników.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Anna Żółkiewicz i Mariola Brygidyn. Systematycznie współpracują z nimi Dorota Sikora i Małgorzata Czaban.

10.

Tytuł przedsięwzięcia: Projekt Edukacyjny „Przyroda może bez nas żyć, my bez niej nie

Cele przedsięwzięcia: dostrzeganie zmian w otaczającym nas środowisku oraz ich wartościowanie; rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska; wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Zrealizowane działania: udział w akcji „Sprzątanie świata”; segregacja odpadów; spacery, obserwacje i opisywanie zmian w najbliższej okolicy i zachodzących pod wpływem gospodarczej działalności człowieka zmian, wycieczki do lasu, parku, ogrodu, na łąkę, nad wodę; wycieczka do leśniczówki w Lesku.

Czas realizacji: systematycznie od 2004 roku

Ilość uczniów objętych działaniami: 18 uczniów uczęszczających na kółko

Osiągnięte efekty: uczniowie rozumieją sens segregacji odpadów, utrzymują w czystości swoje otoczenie; wybierają produkty w opakowaniach ekologicznych; analizują wpływ człowieka na kształtowanie krajobrazu; dostrzegają i analizują wpływ przyrody na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka; wykorzystują czas wolny na czynny wypoczynek na łonie przyrody; znają formy ochrony przyrody.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Elżbieta Wójcik.

11.

Tytuł przedsięwzięcia: Wycieczki tematyczne, zgodne z programem nauczania.

Cele przedsięwzięcia: poznanie ekosystemów najbliższych okolic, roślin chronionych oraz zagrożeń dla środowiska ( wypalanie traw, dzikie wysypiska śmieci).

Zrealizowane działania: wycieczki na łąkę, do parku, do lasu.

Czas realizacji: cały rok szkolny według programu nauczania.

Ilość uczniów objętych działaniami: uczniowie klas I-III

Osiągnięte efekty: rozpoznawanie przez uczniów roślin podlegających ochronie; obserwowanie okazów roślin w naturalnym środowisku; szukanie podobieństw i różnic między poznanymi ekosystemami.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: nauczycielki kształcenia zintegrowanego; a w klasie 1a (wych . M. Czaban) lekcję przeprowadził Piotr Kutiak w roku 2006/2007

12.

Tytuł przedsięwzięcia: Warsztaty plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku z okazji Dnia Ziemi

Cele przedsięwzięcia: wdrażanie do kreatywności; przygotowanie do odbioru dzieł sztuki, przekazywanie ważnych treści społecznych poprzez sztukę.

Zrealizowane działania: wykonanie wielkoformatowych prac plastycznych „ Brudna i czysta Ziemia”

Czas realizacji i rok szkolny: rok szkolny 2007/2008 kwiecień

Ilość uczniów objętych działaniami: 81 uczniów klas pierwszych i 18 klasy trzeciej

Osiągnięte efekty: zwrócenie uwagi na problem ochrony naszej planety, na której żyjemy; ekspozycja wytworów działalności artystycznej, przeżywanie przez sztukę.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: K. Długosz- Dusznik – instruktorka MDK-u, nauczycielki kształcenia zintegrowanego: A. Wenc, M. Brygidyn, A. Polańska , W. Królicka

14.

Tytuł przedsięwzięcia: Warsztaty plastyczne

Cele przedsięwzięcia: działalności artystyczna uczniów, wykorzystanie materiałów niekonwencjonalnych

Zrealizowane działania: zajęcia warsztatowe.

Czas realizacji: od 2006 roku, raz w tygodniu

Ilość uczniów objętych działaniami: ok. 100 uczniów

Osiągnięte efekty: tworzenie prac plastycznych z materiałów przyrodniczych, surowców naturalnych wykorzystanie surowców wtórnych w sztuce tzw. „Śmieciosztuka”

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie:: K. Długosz- Dusznik – instruktorka MDK-u, nauczycielki kształcenia zintegrowanego: A. Wenc, M. Brygidyn, A. Polańska , W. Królicka

15.

Tytuł przedsięwzięcia: Festiwal Artystyczny klas I-III pod tytułem „Zapraszamy do Zwierzyńca”

Cele przedsięwzięcia: prezentacja uczniów uzdolnionych artystycznie na forum szkoły i miasta, wyrażanie emocji przez różne dziedziny sztuki, otworzenie możliwości dla uzdolnień i kreatywności uczniów poprzez ich udział w różnych konkursach.

Zrealizowane działania: konkursy: plastyczny, techniczny, recytatorski, pięknego śpiewania, poetycki, program artystyczny(wiersze, tańce i piosenki)

Czas realizacji: kwiecień 2004 rok

Ilość uczniów objętych działaniami: wszyscy uczniowie klas I-III

Osiągnięte efekty: poznanie zwyczajów zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, poprzez wiersze i piosenki; wyrażanie przeżyć i emocji w napisanych wierszach i rymowankach „moje ulubione zwierzątko”; prezentacja uczniów uzdolnionych artystycznie; przybliżenie świata zwierząt, na poziomie dziecka.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Małgorzata Czaban, Dorota Sikora, Anna Żołkiewicz., przy pomocy: Agnieszka Polańska., Wiesława Królicka, Agnieszka Wenc, Maria Łukaszuk, Renata Zagórska, Janina Jedziniak, Mariola Brygidyn, Mariola Pankiewicz

16.

Tytuł przedsięwzięcia: Konkurs „Zwierzęta naszych pól i lasów, nasi bracia młodsi” zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie i Koło Łowieckie

Cele przedsięwzięcia: wdrażanie do ochrony zwierząt oraz środowiska, w jakim funkcjonują

Zrealizowane działania: zapoznanie z gatunkami zwierząt zamieszkującymi pola i lasy.

Czas realizacji: 3 lata, zakończenie 2004 r

Ilość uczniów objętych działaniami: klasy IV-VI

Osiągnięte efekty: uczniowie znają zwierzęta pól i lasów i rozumieją sens ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony niektórych gatunków zwierząt. Zdobycie I miejsca.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Maria Harajda, nauczyciele współpracujący: Grażyna Rychter, Stefania Ziobro.

17.

Tytuł przedsięwzięcia: Dzień Samorządności „ Ekologiczna Dwójka na ścieżce zdrowia”

Cele przedsięwzięcia: uczulenie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i zdrowego trybu życia.

Zrealizowane działania: przeprowadzenie Dnia Samorządności w szkole (program artystyczny oraz zadania dla uczniów)

Czas realizacji: 25. 11. 2004 r.

Ilość uczniów objętych działaniami: uczniowie klas IV- VI

Osiągnięte efekty: promowanie zdrowego stylu życia, wykazanie zależności pomiędzy czystym środowiskiem a zdrowiem człowieka

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Marzena Śliwińska, Andrzej Pakosz

18.

Tytuł przedsięwzięcia: Inscenizacja „Co słychać w lesie”

Cele przedsięwzięcia: wdrażanie uczniów do ochrony zwierząt oraz środowiska w jakim funkcjonują.

Zrealizowane działania: inscenizacja z której uczniowie czerpią informacje o życiu i zwyczajach zwierząt zamieszkujących nasze lasy oraz o potrzebie ochrony ich naturalnego środowiska

Czas realizacji: październik 2008 r.

Ilość uczniów objętych działaniami: klasa 2 b

Osiągnięte efekty: rozpoznawanie zwierząt leśnych i ich środowiska naturalnego

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Agnieszka Wenc.

19.

Tytuł przedsięwzięcia: Spotkanie z ogrodnikiem miejskim Piotrem Kutiakiem

Cele przedsięwzięcia: zapoznanie z historią parku oraz  jego florą i fauną

Zrealizowane działania: prezentacja, pogadanka

Czas realizacji: 5 XII 2008 r.

Ilość uczniów objętych działaniami: dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej

Osiągnięte efekty: poszerzenie wiadomości o zwierzętach i roślinach żyjących w naszym mieście.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Danuta Głuszko, Elżbieta Gruba, Magdalena Pacławska, Urszula Pelc, Bernadetta Florek.

20.

Tytuł przedsięwzięcia: Inscenizacja „Wiosenne zgadywanki”

Cele przedsięwzięcia: kształtowania szacunku do przyrody oraz wyrabianie nawyku jej ochrony

Zrealizowane działania: inscenizacja dotycząca różnorodnych roślin i zwierząt chronionych

Czas realizacji: marzec 2009 r.

Ilość uczniów objętych działaniami: 130 uczniów z klas drugich i trzecich oraz 40 przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 1

Osiągnięte efekty: uczniowie rozumieją  potrzebę  ochrony roślin i zwierząt.

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Anna Żółkiewicz.

21.

Tytuł przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs plastyczny „ Jesienny krajobraz wokół naszej szkoły” ogłoszony przez Wydawnictwo Edukacyjne „ Żak”

Cele przedsięwzięcia: wdrażania dzieci do ochrony przyrody, wyrabianie nawyku dbania o teren wokół własnej szkoły i dostrzegania jego piękna.

Zrealizowane działania: obserwacja terenu wokół szkoły oraz jego sprzątanie i upiększanie, wyjaśnienie sposobu wykonania pracy w grupach.

Czas realizacji: jesień 2007.

Ilość uczniów objętych działaniami: 45 uczniów z klas drugich

Osiągnięte efekty: wykonanie trzech prac plastycznych wielkoformatowych z różnych materiałów – kolaż

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: Małgorzata Czaban, Anna Żółkiewicz, Dorota Sikora.

22.

Tytuł przedsięwzięcia: Konkurs recytatorski „ Przyroda w poezji” zorganizowany przez SP nr 6 w Sanoku

Cele przedsięwzięcia: wdrażanie dzieci do ochrony przyrody oraz dostrzegania jej piękna w poezji

Zrealizowane działania: wyszukiwanie i analiza wierszy o tematyce przyrodniczej, nauka wierszy na pamięć.

Czas realizacji: 22 kwietnia 2009.

Ilość uczniów objętych działaniami: do konkursu przystąpiło 25 uczniów z klas drugich i trzecich

Osiągnięte efekty: uwrażliwienie na piękno przyrody

Nauczyciel realizujący przedsięwzięcie: przygotowanie- Małgorzata Czaban, Anna Żółkiewicz, Dorota Sikora, Mariola Brygidyn, Agnieszka Polańska.

Opracowanie:

Agnieszka Polańska, Agnieszka Wenc, Anna Żółkiewicz, Małgorzata Czaban, Mariola Brygidyn

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2.

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku.


Tytuł przedsięwzięcia: Mini warsztaty edukacji ekologicznej przeprowadzone wśród uczniów klasy trzeciej.

Cele: warsztaty mają na celu przybliżyć dzieciom problem ponownego wykorzystania odpadów (recyklingu) w najbliższym otoczeniu, zwiększyć ich świadomość ekologiczną. Poprzez zabawę i rozmowę nauczyć, jak powinniśmy segregować nasze odpady i co dzięki temu zyskujemy.

Zrealizowane działania:

1. Przeprowadzenie pogadanki na tematy:

 • Co wyrzucamy i co się dzieje z naszymi odpadami?
 • Co moglibyśmy zrobić, aby wyrzucać mniej?
 • Czy dbamy o środowisko i kto powinien to robić?

Dzieci uświadamiają sobie, jak ważnym problemem jest ochrona środowiska przed narastającą ilością odpadów na świecie. Przez zastanowienie się nad tym, co wyrzucają, dochodzą do wniosku, co można byłoby z tym jeszcze zrobić.

2. Zabawy w czterech grupach połączone z omawianiem problemów zagospodarowania naszych odpadów:

 • Co wyrzucamy? Dzieci zapisują na balonach rzeczy, które na co dzień wyrzucają.
 • Segregacja przygotowanych opakowań.
 • Co jest z czego? Czyli co jest plastikowe, szklane, papierowe, a co wyprodukowane jest z aluminium? Dzieci piszą i rysują w grupach na wspólnej kartce. Jedna osoba z grupy prezentuje wyniki pracy.

3.Zabawy ruchowe: butelkowy wąż, kolorowe ekoludki.

Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane: kwiecień roku szkol. 2005/2006

Ilość uczniów objętych działaniami: klasa trzecia ok. 25 osób.

Osiągnięte efekty: uczniowie uświadomili sobie o ważności ochrony dalszego
i bliższego środowiska naturalnego, dostrzegli, że zdecydowana większość rzeczy
w naszym otoczeniu wykonana jest z materiałów, które można ponownie użyć – surowce wtórne; potrafią dokonać podziału surowców wtórnych na cztery główne grupy: aluminium, szkło, makulatura i plastik.

Przygotowane puzzle z hasłami ekologicznymi pomogły dzieciom zapamiętać, do jakiego koloru pojemników wrzucamy odpowiednie rodzaje opakowań; dzieci poprzez zabawę różnymi rzeczami, takimi jak butelki plastikowe, torebki foliowe, stare gazety, potrafią dostrzec, że zużyte opakowania to nie tylko odpady, ale również pożyteczne przyrządy do zabawy.

Dzieci rozumieją, że im szybciej zaczną segregować śmieci, tym większe zyski będą dla nich i dla środowiska.

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie: Barbara Kosztołowicz.


1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

2. Tytuł przedsięwzięcia DZIEŃ ZIEMI

3. Cele przedsięwzięcia

 • umiejętność dostrzegania problemów ekologicznych i ich wpływu na jakość życia ludzi,
 • znajomość zasad zdrowego stylu życia,
 • umiejętność dostrzegania korzyści ze stosowania zasad zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania korzyści wynikających z dbania o środowisko.

4. Zrealizowane działania

Konkurs plastyczny „Wpływ zanieczyszczeń środowiska za zdrowie i jakość życia ludzi”.

5. Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane

Kwiecień 2007 2006/2007

6. Ilość uczniów objętych działaniami

ok. 120 uczniów

7. Osiągnięte efekty

Umiejętność dostrzegania korzyści wynikających z dbania o środowisko.

8. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie

B. Burczyk, I. Szuryn


1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

2. Tytuł przedsięwzięcia: Dzień Ziemi

3. Cele przedsięwzięcia

 • zachęcanie uczniów do poznania odnawialnych źródeł energii (e. wiatru, e. słonecznej, geotermicznej, wodnej i biomasy),
 • uświadomienie uczniom konieczności szukania tańszych źródeł energii,
 • zainteresowanie uczniów problemami odnowy środowiska,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko.

4. Zrealizowane działania

Zorganizowanie wystawy „Odnawialne źródła energii”.

5. Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane

2007/2008

6. Ilość uczniów objętych działaniami

kl. 5-6

7. Osiągnięte efekty

Obejrzenie wystawy przez uczniów szkoły

8. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie

B. Burczyk, I. Szuryn


1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

2. Tytuł przedsięwzięcia

Konkurs – Dbamy o czyste wody naszego regionu

3. Cele przedsięwzięcia

 • zainteresowanie wiedzą o środowisku naturalnym w naszym regionie,
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności o środowisko naturalne,
 • popularyzacja zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.

4. Zrealizowane działania

Konkurs plastyczny, prezentacje multimedialne, prace w formie literackiej.

5. Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane

Ekoprzedstawienie „Las” – 2004 (IV) L. Indyk

Ekoprzedstawienie „Staw” – 2005 (IV) L. Indyk

6. Ilość uczniów objętych działaniami

Uczniowie kl. 1-6

7. Osiągnięte efekty

8. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie

E. Michoń


1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

2. Tytuł przedsięwzięcia

Konkurs „Zbierając baterie dbasz o swoje środowisko”

3. Cele przedsięwzięcia

 • upowszechnianie eduk. Ekologicznej,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko.

4. Zrealizowane działania

Zbiórka baterii przez cały rok do specjalnych pojemników w szkole.

5. Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane

2006/2007 2007/2008 2008/2009

6. Ilość uczniów objętych działaniami

cała szkoła

7. Osiągnięte efekty

Nagroda pieniężna, która została wykorzystana na zakup atlasów przyrodniczych

8. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie

Iwona Szuryn


1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

2. Tytuł przedsięwzięcia

Karma dla zwierząt

3. Cele przedsięwzięcia

 • uświadamianie uczniom konieczności dokarmiania zwierząt w okresie zimy,
 • uwrażliwienie uczniów na potrzebę niesienia pomocy potrzebującym.

4. Zrealizowane działania

Zbiórka suchej karmy, pieniędzy na zakup karmy.

5. Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane

2006/2007 2007/2008 2008/2009

6. Ilość uczniów objętych działaniami

cała szkoła

7. Osiągnięte efekty

zebranie karmy

2006/2007

64,40 zł

5 kg zboża dla ptaków

4,5 kg suchej karmy dla psów i kotów.

8. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie

E. Michoń


1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

2. Tytuł przedsięwzięcia

Sprzątanie świata

3. Cele przedsięwzięcia

 • uświadomienie uczniom konieczności segregowania odpadów zarówno w szkole jak i w gosp. domowym,
 • zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów,
 • upowszechnianie edukacji ekologicznej,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko.

4. Zrealizowane działania

Zbiórka surowców wtórnych.

5. Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane

(IX)

2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

6. Ilość uczniów objętych działaniami

cała szkoła 1-6 7-12 lat

7. Osiągnięte efekty

Zebranie szkła bezbarwnego, papieru, szkła kolorowego, metalu i plastiku, inne do recyklingu w 2006/2007

8. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie

Elżbieta Michoń


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
Tytuł przedsięwzięcia: „ODPADY – SZUKAJ ZYSKU W ODZYSKU – CO MOGĄ ZROBIĆ MAŁE DZIECI”
Cele przedsięwzięcia:

 • zapoznanie z rodzajami i koniecznością sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi,
 • wdrażanie świadomych działań zmierzających do ograniczenia ilości śmieci,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska,
 • kształcenie umiejętności rozumienia pojęcia recykling,
 • podejmowanie praktycznych działań na rzecz przyrody i otaczającego środowiska

Zrealizowane działania:

I Zbieranie surowców wtórnych: baterie, puszki aluminiowe.
II Prelekcja na temat „Odnawialne źródła energii” – spotkanie z p. Z. Skrzypczykiem
III Współpraca z fundacją RECAL – spotkanie z p. P Kutiakiem – idea recyklingu – główne zasadyochrony środowiska

Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane: rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
Ilość uczniów objętych działaniami: Cała społeczność uczniowska
Osiągnięte efekty: – dzieci rozumieją pojęcie recyklingu oraz to, ze poprzez swoje właściwe wybory mogą zmniejszyć ilość odpadów,
Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie: wychowawcy klas 0 – VI,
p. Anna Dyjach – opiekun SKLOP,
p. G. Seryłło, p. M. BodnarNazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.
Tytuł przedsięwzięcia: „ŻYJ Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”

Cele przedsięwzięcia:

 • uwrażliwienie dzieci na piękno poezji oraz na przyrodę w poezji,
 • kształcenie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawiska i obiektów w środowisku człowieka,
 • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami,
 • stworzenie okazji do swobodnej ekspresji uczuć i zmysłów,
 • podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody,
 • popularyzacja idei ochrony przyrody wśród uczniów naszej szkoły i środowiska lokalnego,
 • wyrabianie nawyku porządkowania w swoim otoczeniu,
 • integracja uczniów klas I – III sanockich szkół podstawowych.

Zrealizowane działania:
I Konkurs plastyczny – „Barwy jesieni”
II Konkurs recytatorski „Cztery pory roku”, „Jesienne wierszowanie”
III Międzyszkolny konkurs recytatorski – „Przyroda w poezji”
IV Wykonanie gazetek ściennych pod hasłem „Przyroda w czterech porach roku”
V Akcja Sprzątanie Świata
VI Spektakl teatralny „Ratujmy Ziemię póki czas”
VII Wydanie gazetki „Eko – szósteczka”

Czas realizacji i rok szkolny, w którym działania były realizowane: rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Ilość uczniów objętych działaniem: Cała społeczność uczniowska

Osiągnięte efekty:
uczniowie:

 • potrafią rozwijać swoje zainteresowania,
 • stali się miłośnikami przyrody,
 • dostrzegają piękno świata roślinnego i zwierzęcego,
 • dostrzegają harmonię kolorów i barw zmieniających się w zależności od pory roku
 • gestem i mimiką potrafią przedstawić treść słowną i muzyczną utworów,
 • dbają o czystość w swoim najbliższym otoczeniu.

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie:
p. W. Zych, p. M. Kurkarewicz, p. A. Blecharczyk, p. J. Struś, p. A. Mandzelowska, wychowawcy klas 0 – VINazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.
Tytuł przedsięwzięcia: „KOSZ PEŁEN ZDROWIA I POMYSŁÓW”

Cele przedsięwzięcia:

 • zwrócenie uwagi na wzajemne powiązania między zdrowiem człowieka a „zdrowiem” środowiska,
 • zachęcenie ich do życia w przyjaźni ze środowiskiem i podejmowanie konkretnych inicjatyw służących zdrowiu ludzi i środowiska
 • kształtowanie potrzeby codziennej troski o własne zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie się, higienę i aktywność fizyczną,
 • poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców i ich znaczenia w żywieniu człowieka,
 • stosowanie na co dzień zasad higieny,
 • zachęcanie do zjadania surówek z różnych owoców i warzyw.

Zrealizowane działania:
I Wycieczki do sadów i na działki.
II Stworzenie kącika przyrody – kosz pełen warzyw i owoców.
III Przyrządzanie surówek, sałatek, soków.
IV Realizacja programu edukacyjnego „Smak zdrowia”

Czas realizacji i rok szkolny, w którym były realizowane przedsięwzięcia: rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Ilość uczniów objętych działaniem: Uczniowie klas O – III
Osiągnięte efekty:
-uczeń:

 • zna produkty składające się na piramidę zdrowego żywienia,
 • wie, że zdrowa dieta zapewnia sukcesy w nauce,
 • przestrzega zasad higieny przy spożywaniu i przyrządzaniu posiłku,
 • potrafi samodzielnie przygotować koktajl, sałatkę owocowo – warzywną, sok

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie: Nauczyciele kształcenia zintegrowanego.


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.
Tytuł przedsięwzięcia: ROŚNIEMY RAZEM Z DRZEWKIEM”

Cele przedsięwzięcia:

 • wyrabianie u uczniów estetyki i piękna w najbliższym środowisku
 • podjęcie praktycznych działań mających na celu zwiększenie drzewostanu wokół szkoły,
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej potrzeb i wymagań pielęgnacyjnych niezbędnych w hodowli roślin,

Zrealizowane działania:
I Wycieczki do lasu i spacery po najbliższej okolicy.
II Pogadanki na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin
III Sadzenie drzewek wokół szkoły.

Czas realizacji i rok szkolny, w którym były realizowane przedsięwzięcia: rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Ilość uczniów objętych działaniem: Uczniowie klas 0 – III, członkowie SKLOP

Osiągnięte efekty:
- uczeń:

 • potrafi rozpoznać gatunki niektórych drzew,
 • rozróżnia drzewa iglaste od liściastych,
 • zna czynniki niezbędne do wzrostu i życia roślin,
 • wie jakie jest znaczenie drzew w życiu człowieka
 • potrafi samodzielnie zasadzić drzewko,

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie: Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, opiekun SKLOP.Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.
Tytuł przedsięwzięcia: W MALOWANEJ SKRZYNI”

Cele przedsięwzięcia:

 • rozwijanie postawy przywiązania do tradycji rodzinnych i narodowych,
 • poznanie zwyczajów, obrzędów, ubiorów i urządzeń gospodarstwa domowego,
 • kształcenie umiejętności wykonywania przedmiotów rękodzielniczych związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,

Realizowane działania:
I Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Bawiąc się poznajemy tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie”
II Przygotowanie stołu wigilijnego – „Wigilia dawniej i dziś”
III Zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów
IV Impreza środowiskowa „Hej kolęda, kolęda w SP 6”
V Warsztaty bibułkarskie
VI Utworzenie w szkole kącika „ W starej chacie”
VII Uroczystość szkolna pod hasłem „Wielkanoc tuż, tuż…”

Czas realizacji i rok szkolny, w którym były realizowane przedsięwzięcia: rok szkolny 2008/2009,
Ilość uczniów objętych działaniem: Cała społeczność szkolna

Osiągnięte efekty:
uczniowie:

 • znają zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
 • potrafią udekorować i nakryć stół wigilijny i wielkanocny,
 • potrafią śpiewać kolędy,
 • rozumieją potrzebę kultywowania tradycji rodzinnych i narodowych,
 • potrafią samodzielnie wykonać ozdoby świąteczne,
 • operują dawnym nazewnictwem urządzeń gospodarstwa domowego,
 • mają poczucie upływu czasu i postępu w rozwoju techniki

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego przedsięwzięcie: Barbara Zdybek – dyrektor szkoły, p. Pelagia Bąk – opiekun Koła Regionalnego, p. Jolanta Struś – organizator warsztatów, p. Renata Handermander – opiekun zespołu wokalnego, wychowawcy klas
0 – III, p. Agnieszka Mandzelowska – opiekun SU.