Szkoły Ponadgimnazjalne

Zespół Szkół nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku

1.  XXIV edycja Olimpiady wiedzy Ekologicznej.

Celem przedsięwzięcia jest:

 • zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną,
 • popularyzowanie problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego;

Olimpiada na etapie podstawowym odbywa się w szkole każdego roku. Bierze w niej udział
18 uczniów. Efektem jest większe zainteresowanie młodzieży problemami współczesnego świata, szersze rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań przyrodniczych.

Nauczyciele realizujący:  Joanna Bonda, Elżbieta Jarosławska, Irena Broda

2. Konkurs działań twórczych „Nasz piękny, tajemniczy świat”- organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Celem przedsięwzięcia było:

 • rozbudzanie zainteresowania dla przyrody naszego regionu,
 • kształtowanie wiedzy o środowisku przyrodniczym naszego regionu,
 • kształtowanie umiejętności estetycznej oceny walorów krajobrazowych, przyrodniczych naszego regionu.

Konkurs realizowany był w lutym 2009 r., wzięło w nim udział 6 uczniów.

Efektem konkursu było rozbudzenie emocjonalnej więzi z regionem, rozwijanie wśród młodzieży motywacji do podejmowania działań twórczych.

Nauczyciele realizujący: Elżbieta Jarosławska, Irena Broda

3. Udział młodzieży w akcji „Zbierania zużytych baterii”.

Celem przedsięwzięcia była:

 • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska

Projekt trwa od 2 lat i biorą w nim udział wszyscy chętni uczniowie.

Efektem działań jest większa znajomość problemów związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym, przybliżenie problemu degradacji środowiska

Nauczyciele realizujący: nauczyciele biologii, chemii, geografii


Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku – mgr Małgorzata Chomiszczak

1. Program GLOBE- Global Learning and Observations to Benefit the Environment- ogólnoświatowy, badawczy program edukacyjny pod patronatem MEN i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego,
 • podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki,
 • propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych.

Działania w trakcie projektu to badania hydrologiczne na rzece San: temperatura wody, przezroczystość, pH, przewodnictwo. Badania prowadzone są systematycznie od 2 grudnia 2005r. Realizuje je 10 uczniów, którzy wykonali 874 pomiary.

2. Projekt „Agenda 21″ pod patronatem finansowym i merytorycznym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celami przedsięwzięcia są:

 • aktywna edukacja ekologiczna uczniów,
 • samodzielne rozpoznawanie i ocena problemów związanych z gospodarką odpadami
 • wprowadzenie segregacji odpadów w szkole,
 • badanie wpływu szkoły na środowisko,
 • zapoznanie z prawodawstwem UE dotyczącym ochrony środowiska,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu.

Działania w ramach projektu to:

 • pozyskanie pojemników do segregacji odpadów w szkole,
 • edukacja ekologiczna społeczności szkolnej,
 • przeprowadzenie ekologicznych warsztatów artystycznych,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się stanem środowiska w Sanoku,
 • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sanoku,
 • udział 20 uczniów w Międzynarodowych Targach POLEKO w Poznaniu (2002 i 2006 rok).

Uczniowie pod opieką merytoryczną pani Małgorzaty Chomiszczak biorą udział w programie od 2001 r.
3. Projekt „Drugie życie elektrośmieci” pod patronatem Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego

Celami projektu było:

 • podniesienie wiedzy i świadomości nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • inicjowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw,
 • podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska.

Zrealizowano następujące działania projektowe:

 • zorganizowanie przez uczniów kampanii promującej zbiórkę elektrośmieci w swoim miejscu zamieszkania,
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Sanoku,
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku,
 • przeprowadzenie (z pomocą władz szkoły, władz lokalnych, rodziców i mieszkańców) zbiórki ZSEE.

Działania realizowane były od marca 2008 do października 2008, brali w nich udział wszyscy uczniowie szkoły.

Osiągnięto następujące efekty:

 • podniesienie świadomości ekologicznej uczniów,
 • zbiórka ponad 1 tony ZSEE,
 • zajęcie II miejsca przez zespół EkoSanok w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Za realizację projektu odpowiadały p. Izabela Haduch i p. Małgorzata Chomiszczak.

4. Realizacji specjalnego programu edukacyjnego Ministerstwa Środowiska w związku z 14 Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu

Celem projektu było:

 • zwrócenie uwagi na konsekwencje zaniedbań w ochronie środowiska,
 • podniesienie świadomości ekologicznej uczniów,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.

W ramach projektu realizowanego od stycznia do lutego 2009 r. grupa nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 Magdalena Krypel, Renata Słyszyk, Mariola Ryś, Elżbieta Siwiecka, Jerzy Grzyb, Małgorzata Chomiszczak i Iwona Szuryn zrealizowały następujące działania:

 • przeprowadzenie zajęć dotyczących zmian klimatycznych na lekcjach języka angielskiego, języka niemieckiego, technologii informacyjnej, geografii oraz biologii według autorskich scenariuszy nauczycieli,
 • udział w konkursie dla uczniów „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?”, którego celem było stworzenie autorskiego programu ekologicznego dla swojej szkoły,
 • udział w konkursie dla nauczycieli, którego celem było przygotowanie adaptacji ekolekcji w oparciu o materiały multimedialne.

W projekcie wzięło udział ok. 300 uczniów.

Efektem projektu było wyróżnienie uczennic w konkursie „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?” oraz otrzymanie jednej z trzech regulaminowych równorzędnych indywidualnych nagród głównych – mobilnej tablicy interaktywnej za „modelową lekcję na temat zmian klimatu” przygotowaną przez mgr Małgorzatę Chomiszczak w konkursie dla nauczycieli.

5. Projekt „Zbierając baterie dbasz o swoje środowisko” Starostwa Powiatowego oraz Urządu Miasta w Sanoku

Celem tego cyklicznego przedsięwzięcia jest:

 • kształtowanie zachowań proekologicznych młodzieży,
 • wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Podjęte działanie to propagowanie zbiórki zużytych baterii.

Projekt realizowanych był w latach od 2001- 2007. Od roku 2008 nawiązano współpracę z firmą REBA. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

Dotychczas zebrano ok. 300 kg zużytych baterii.
Działania prowadzą nauczycielki: Izabela Haduch, Małgorzata Chomiszczak, Wiesława Imbierowicz.

6. Wycieczki ekologiczne

Ich celem jest:

 • wdrożenie uczniów do samodzielnego obserwowania i dostrzegania związków między elementami środowiska a działalnością człowieka,
 • wzrost świadomości uczniów o konieczności ochrony przyrody,
 • poznanie budowy i działania oczyszczalni ścieków.

Podejmowane dotychczas działania to:

 • wycieczki do oczyszczalni ścieków w Trepczy i laboratorium przy ujęciu wody,
 • zajęcia edukacyjne w siedzibie Zarządu Parków Krajobrazowych w Krośnie,
 • wycieczki do Stacji Meteorologicznej w Krośnie,
 • określanie gatunków roślin porastających Górę Parkową w Sanoku.

Efektem tych działań jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów.
Wycieczki realizują p. Małgorzata Chomiszczak i p.  Iwona Szuryn.

7. Organizacja konkursu ekologicznego „Walory przyrodnicze województwa podkarpackiego”

Celami 2 edycji konkursu było:

 • poznanie walorów środowiska przyrodniczego województwa podkarpackiego,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji na temat środowiska.

W konkursie wzięło udział 30 osób. Jego efektem był wzrost świadomości uczniów na temat walorów przyrodniczych i form ochrony przyrody w woj. Podkarpackim

8. Udział uczniów przygotowanych przez p. Małgorzatę Chomiszczak, Iwonę Szuryn i Izabelę Haduch w konkursach ekologicznych:

„Odnawialne źródła energii”- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie (2002/2003),
„Zielona butelka” w ramach kampanii „Butelko zwrotna wróć”- Związek Komunalny „WISŁOK” (rok szkolny 2003/2004),
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko- Planeta” pod patronatem merytorycznym Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
konkurs „Młody Reporter dla Środowiska- Ecoreporter”” miesięcznika „Ekopartner”. Uczniowie zdobyli wyróżnienia w I i IV edycji konkursu „Ecoreporter” w roku szkolnym 2004/2005 i 2007/2008.

Cele powyższych konkursów:

 • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,
 • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody,
 • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski,
 • zainteresowanie młodzieży problematyką odnawialnych źródeł energii,
 • zachęcenie uczniów do działań na rzecz ograniczenia ilości i recyklingu odpadów,
 • rozwijanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i dziennikarstwem oraz edukacja ekologiczna młodzieży.

Najważniejsze działania zrealizowane w ramach konkursów:

 • wykonanie posterów dotyczących odnawialnych źródeł energii – uczniowie zajęli indywidualnie II i IV miejsce w konkursie (2002/2003)
 • propagowanie zasad recyklingu – dystrybucja otrzymanych ze Starostwa Powiatowego pakietów w placówkach handlowych,
 • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Urzędu Miasta odpowiedzialnymi za stan środowiska.

9. Współpraca z LOP- Szkolne Koło LOP

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „Sprzątanie ekonomika”
 • uczestnictwo w seminariach, wykładach organizowanych przez LOP
 • udział w konferencji poświęconej ochronie przyrody „Czyste Wioski, Czyste Miasto, Czysty Powiat”

Cele powyższych działań:

 • aktywizacja ekologiczna uczniów,
 • podniesienie świadomości ekologicznej uczniów,
 • zbiórka makulatury na terenie szkoły.

10. W edukacji ekologicznej biorą udział wszyscy uczniowie szkoły, w warsztatach ekologicznych 222 uczniów, zaś w konkursach 50 uczniów.

Największe sukcesy uczniów przygotowanych przez p. M. Chomiszczak:

 • V miejsce Zespołu EkoSanok w Ogólnopolskim Konkursie „Nasza Agenda 21”- rok szkolny 2001/2002,
 • II miejsce Zespołu EkoSanok w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Ekologia w Unii – My w Unii” w Poznaniu – rok szkolny 2002/2003,
 • udział Zespołu EkoSanok w konkursie internetowym „EuroPyt”- 34 miejsce na 214 drużyn biorących udział w konkursie – rok szkolny 2002/2003,
 • I miejsce Zespołu EkoSanok w Ogólnopolskim Konkursie „Nasza Agenda”- rok szkolny 2005/2006.