AktualnościSport, Fitness, Kulturystyka

Nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu 2022

Gmina Sanok ogłasza nabór na stanowiska:

Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Trepczy
Sanocka 16, 38-500 Sanok

Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Prusieku 157,
38-504 Prusiek

w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu 2022”.

 

 

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie.

Minimalna miesięczna ilość godzin: w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych wynosi 58 godzin:

 • 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Sanok;
 • 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu tj. Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.
 • Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15:00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 • Ukończony 18 rok życia.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 • Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji.
 • Przygotowanie pedagogiczne.
 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań, punktualność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, systematyczność, obowiązkowość i kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • Przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia;
 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej;
 • włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego;
 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;
 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Lokalny Animator Sportu” na rok 2021;
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu;
 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”;
 • comiesięczne opracowywanie harmonogramu zajęć i przesyłanie go w formie elektronicznej do działu promocji Urzędu Gminy Sanok [email protected]
  (w celu zamieszczenia na stronie www i informowania potencjalnych chętnych do udziału w zajęciach na orliku);
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 • Zgłaszanie do zarządcy Orlika – Gminy Sanok wszelkich usterek i zniszczeń powierzonego mienia lub sprzętu
 • Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie „Lokalny Animator Sportu na 2022 r.”

Wymagane dokumenty:

 • Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie.
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich.
 • Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),
 • Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),
 • Załącznik nr 1 – oświadczenie kandydata o stanie zdrowia kandydata na Animatora,
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o niekaralności,
 • Załącznik nr 3 – program działań, który kandydat zamierza zrealizować będąc Animatorem,
 • Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydata,
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 28.02.2022 r. do godz.12:00 w Urzędzie Gminy Sanok (II piętro, pok. 201) z dopiskiem: „Animator Sportu na obiekcie ORLIK w miejscowości TREPCZA” lub „Animator Sportu na obiekcie ORLIK w miejscowości PRUSIEK”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumentów nie odsyłamy.
 4. Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Informacji o naborze udziela pracownik Urzędu Gminy Sanok: nr tel. 13 46 565 79

Informacje dodatkowe:

 1. Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu 2022” dostępne są na stronie internetowej projektorlik.pl;
 2. Gmina Sanok zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu lub zmiany dotychczasowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 3. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert pracy na boisku orlik w jednej miejscowości, Gmina Sanok zastrzega sobie możliwość zaproponowania innej lokalizacji, niż wskazana przez kandydata.

ANIMATOR będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych w wymiarze max. 30 godz./miesięcznie;
 • utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektu oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego w wymiarze max. 10 godz./miesięcznie;
 • wynagrodzenie za w/w pracę będzie wynosić 25 zł brutto za każdą godzinę pracy Animatora.
 • natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zostanie podpisana odrębna umowa animatora z operatorem programu na wykonanie pracy w ilości 28 godzin za wynagrodzeniem 600,00 zł brutto miesięcznie (będzie to II część wynagrodzenia)

W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Gminę Sanok (w przypadku 2 Animatorów na obiekcie po 30 godz./os. miesięcznie).

Pliki do pobrania

 • doc załącznik-nr-1-oświadczenie-o-stanie-zdrowia-kandydata-na-animatora-sportu-2022 r
  Wielkość pliku: 26 KB Pobrania: 1
 • doc załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-niekaralnosci
  Wielkość pliku: 25 KB Pobrania: 1
 • doc załącznik-nr-3-Program-działań-które-kandydat-zamierza-realizować-bedąc-Animatorem
  Wielkość pliku: 39 KB Pobrania: 1
 • doc załącznik-nr-4-klauzula-informacyjna-dla-kandydata-Lokalny-Animator-Sportu
  Wielkość pliku: 16 KB Pobrania: 1
 • doc załącznik-nr-5-oświadczenie-kandydata-o-niepobieraniu-innego-wynagrodzenia-z-Ministerstwa-Sportu-w-2022
  Wielkość pliku: 25 KB Pobrania: 1

Content retrieved from: https://gminasanok.pl/nabor-na-stanowisko-lokalny-animator-sportu-2022/.